Regulamin sklepu

Sklep internetowy Inspire-Shop.pl, działający pod adresem www.inspire-shop.pl , jest prowadzony przez spółkę Inspire Leadership sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 457, kod pocztowy 02-844, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000639110, posługującą się numerem NIP: 9512419652. 


Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: faktury@inspire-leadership.pl

 

SŁOWNICZEK:

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Inspire-shop.pl dokona skompletowania i wysłania zamówienia. Są to 24 godziny w dni robocze.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.inspire-shop.pl

Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: “Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Inspire-shop.pl jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wysyłany jest w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail lub dołączany do zamówienia w formie papierowej.

§ 2. Ceny produktów

 1. Ceny na stronie Inspire-shop.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Ceny znajdujące się przy każdej książce lub płycie nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie www.inspire-shop.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Modyfikacja zamówienia
 5. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.
 6. Zmian można dokonać kontaktując się za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zakładce “Kontakt”.
 7. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.

§ 3. Formy płatności

Zapłaty za zamówienia można dokonać:

 1. Poprzez system szybkich przelewów elektronicznych Przelewy24
 2. Poprzez system szybkich przelewów elektronicznych Paypal
 3. Przelewem bankowym na konto: 70109018700000000133427980 (Santander Bank Polska), odbiorca: Inspire Leadership sp. z o.o.

Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Inspire-shop.pl zapłaty za zamówienie.

§ 4. Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówienia jest to czas liczony od momentu wpłynięcia zapłaty za złożone przez Klienta zamówienie do chwili wysłania paczki. Jest to czas 24 godzin roboczych. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia lub też strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.

§ 5. Warunki reklamacji

Inspire-shop.pl zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówiony produkt wolny od wad fizycznych, zmniejszających jego wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których Klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia.

Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Inspire-shop.pl pod adresem e-mail: faktury@inspire-leadership.pl lub korzystając z zakładki Kontakt

 

Inspire-shop.pl w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

Warunki rozpatrzenia reklamacji:

 1. Należy odesłać wadliwy towar wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na następujący adres:

 

Inspire-shop.pl
Ul. Przy Parku 15
05-080 Lipków

z dopiskiem “reklamacja”. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Inspire-shop.pl wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Inspire-shop.pl zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy – żądać stosownego obniżenia ceny.

   2. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Inspire-shop.pl przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

 1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może – w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki – odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia towaru.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Klient powinien złożyć Inspire-shop.pl na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie odesłać towar w stanie niepogorszonym – na swój koszt – do Inspire-shop.pl na następujący adres:

 

Inspire-shop.pl
Ul. Przy Parku 15
05-080 Lipków

z dopiskiem “zwrot”.

Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 10 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.

 1. Do zachowania 14 dniowego terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Inspire-shop.pl prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.
 3. Inspire-shop.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi koszt zwracanego towaru, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 4. Inspire-shop.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 5. Inspire-shop.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Płyty CD, płyty DVD, zapisane na nośnikach muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W przypadku, gdy opakowanie płyt CD, płyt DVD, programów komputerowych zapisanych na nośnikach zostało naruszone (usunięta folia, zniszczone pudełko) prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.

§ 7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Inspire-shop.pl, który będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówienia w Sklepie.
 2. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności i Klauzuli Informacyjnej RODO, umieszczonych w zakładce Informacje w Menu sklepu.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Obecność towarów na stronach Inspire-shop.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 27 września 2019 roku.