Program coachingowo-mentoringowy (on-line/) 12 sesji po 1,5 h

Maciej Wiśniewski – coach, mentor i trener biznesu, specjalista w zakresie przywództwa i zarządzania / coach, mentor and business coach, specialist in leadership and management.

Sesja coachingowa on-line/On-line coaching session: Program coachingu i mentoringu indywidualnego – cykl sesji ukierunkowanych na opracowanie i wdrożenie rozwiązań w zakresie zarządzania, przywództwa, komunikacji, budowy relacji i rozwoju osobistego. Sesje odbywają się co 2 tygodnie (lub częściej, jeżeli jest taka potrzeba). / Individual coaching and mentoring program – a series of sessions focused on the development and implementation of solutions in  management, leadership, communication, relationships and personal development. Sessions are held every 2 weeks (or more often, if necessary). 

Za pośrednictwem/Via: Microsoft Teams, Zoom, Skype, Webex, telefon/phone.

Czas trwania/Duration: 12 x 90 min.

Więcej informacji: www.maciej-wisniewski.com

Koszt brutto za program/Gross Fee: 28,000 zł
Cena promocyjna za program(brutto)/gross promotional fee: 13,500 zł.

Original price was: 28 000,00 zł.Current price is: 13 500,00 zł. (z VAT)